Flora kommune fekk midlar frå Helsedirektoratet!

Det er gjennom tilskotsordninga Aktivitetstiltak for å motverke einsamheit og passivitet Flora kommmune har fått midlar. Prosjektet heiter frivillig - ete saman - kulturtorsdag og skal koordinerast gjennom LEV VEL - gode kvardagar for eldre. Vi gleder oss!

Målgruppa er eldre som står i fare for å oppleve einsemd, passitivitet og sosial tilbaketrekking og å skape aktivitet, deltaking, sosialt fellesskap og møteplassar der måltidet er ein viktig faktor. 

Samarbeid og samskaping er ein viktig suksessfaktor, på tvers av tenester, kulturinstitusjonar og frivillige organisasjonar. 

Firdaposten har laga ein fin artikkel om saka. NB! Krev innlogging. 

https://www.firdaposten.no/lokalnytt/helse/omsorg/helsedirektoratet-med-pengedryss-til-mat-og-kultur-til-dei-eldre-i-flora-kommune/s/5-16-301860

2020 © Flora frivilligsentral