Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Målet er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. Søknadsfrist er satt til 13. desember!

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjoner og idrettslag. Vi gjør oppmerksom på at direktesøknader, jf. punkt 1b), som ikke oppfyller kravet til å være sentralledd, vil bli avvist.  

Frivillige organisasjoner kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv. 

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere setter seg godt inn i regelverk og veileder og krav til rapportering.

Søknad om tilskudd sendes gjennom Bufdirs søknadsportal

Hjelpeside til søknadsportalen

Fritidserklæringen og tiltak som kan få støtte

I juni 2016 signerte representanter for kommunene, frivilligheten og staten en fritidserklæring, der partene forpliktet seg til å jobbe for at alle barn skal få mulighet til å delta jevnlig i én fritidsaktivitet, avhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Tilskuddsordningen har siden opprettelsen bidratt til dette. Bufdir anslår at 333 innvilgede tiltak, ca. 75 millioner kroner, i 2019 gikk til tiltak som støtter opp under fritidserklæringen.

Kulturdepartementet forvalter flere tilskuddsordninger som kan bidra til å nå målene i Fritidserklæringen. Se oversikt her.

Bente Nilsen er kontaktperson for denne tilskotsordninga i Kinn kommune. Har du spørsmål eller trenger hjelp til søknad, ta kontakt med Bente på mobil: 902 22692 eller mobil: bente.nilsen@flora.kommune.no


2020 © Flora frivilligsentral